Tavern 161

  • Restaurants
155 West Main St.
Plain City, OH 43064
(614) 504-5986